Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
STOMAK OSTRAVA, spol. s r.o., Náměstí Václava Vacka 1668, Ostrava-Poruba, Česká Republika, IČO: 47674377.


Stav skladu veškerých produktů, které nabízíme, resp. jejich aktuální dostupnost bude ověřena na základě Vámi zaslané objednávky. Svým zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. V případě dotazů ohledně nákupu, produktů nebo vrácení zboží nás kontaktujte na emailové adrese stomakostrava@gmail.com nebo telefonním čísle 777 659 044. 


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti STOMAK OSTRAVA, spol. s r.o. (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://obchod.stomak-ostrava.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před ujednáním obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek je v textové podobě umožňující uchování a opakované zobrazení dostupné na webových stránkách obchodu.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se smlouva a vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní se řídí českým právem.

2) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Informace o zboží a jeho ceně jsou platné s výjimkou zjevné chyby. Cena zboží je uvedena bez DPH (případně vč. DPH), u zboží jsou případně uvedeny příplatky a možné úpravy. Cena je platná po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou při registrace nebo při jednorázovém nákupu. Má se za to, že odeslaná akceptace byla téhož dne doručena, nebude-li prokázán opak. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.5. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu (faktuře).
b) dobírkou
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. V případě bezhotovostní platby bude kupujícímu zaslán daňový doklad (faktura) elektronickou poštou. Splatnost kupní ceny činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. Fakturu se zavazuje prodávající zaslat kupujícímu elektronickou poštou nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení. Má se za to, že odeslaná faktura byla téhož dne doručena, nebude-li prokázán opak.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží dle údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře). V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o zálohu, a to až do výše 100 % ceny zboží. Pokud kupující zálohu ve stanovené výši a lhůtě neposkytne, není prodávající povinen plnit a kupní smlouva bez dalšího zaniká.

4) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro podstatné porušení povinností kupujícím. Za podstatné porušení povinnosti ze strany kupujícího se považuje zejména prodlení s úhradou faktury delší než dvacet jedna (21) dnů.

4.2. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Náměstí Václava Vacka 1668, Ostrava-Poruba, 70800) nebo na emailovou adresu stomakostrava@gmail.com.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy v nepoškozeném a bez známek užívání.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy provedeného kupujícím, který není spotřebitelem, nese kupující náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží kupujícímu i náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy provedeného kupujícím, který není spotřebitelem, vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě uhrazených nákladů na dodání zboží) do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy provedeného kupujícím, který je spotřebitelem, vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží.

4.6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Uvede-li kupující v odstoupení číslo svého bankovního účtu, má se za to, že souhlasí s tím, aby mu prodávající vrátil plnění na uvedený bankovní účet. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.8. Do doby odeslání zboží kupujícímu je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5) REKLAMACE
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud je kupujícím spotřebitel, rovněž § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3. Kupující, který je podnikatelem, je povinen zboží prohlédnout a zjevné vady vytknout prodávajícímu nejpozději do nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku; tuto volbu má však kupující jen pokud ji provede ve svém oznámení vad nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Nezvolí-li kupující své právo včas (tj. v uvedené lhůtě), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. V případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující práva uvedená v § 2107 odst. 1 občanského zákoníku. Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

5.4. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 12 měsíců. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6) DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ
6.1. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

6.2. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Objednané zboží zašle prodávající kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to prostřednictvím zvoleného dopravce. O odeslání zboží prodávajícího informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou a/nebo telefonicky.

6.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny buď u vybraného zboží přímo na webovém rozhraní obchodu, u ostatního zboží jsou uvedeny až v závazné nabídce zaslané kupujícímu. Dodání zboží mimo území České republiky, příp. Slovenské republiky je podmíněno individuální dohodou. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Prodávající doručuje zásilky prostřednictvím společnosti PPL.

6.6. Při doručování zboží na dobírku bude k ceně poštovného připočtena cena za dobírku dle platného ceníku dopravce.

6.7. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu. V případě, že tak neučiní, reklamace dodávky nebude uznána z důvodu nepřezkoumatelnosti


7) CHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, že jím uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo v uživatelském účtu mohou být použity pro zasílání obchodních sdělení prodávajícího. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení je kdykoliv odvolatelný.

7.3. Osobní údaje poskytnuté kupujícím budou prodávajícím zpracovány v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. pro účely plnění smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh kupujícího.

7.4. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

7.5. Souhlasí-li kupující se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, vyjádří tento souhlas v objednávce zaškrtnutím pole: Souhlasím se zasíláním novinek a akcí

V Ostravě dne 1.1.2020